Ydelser

Workshop 1

Workshoppen består af tre elementer:

 • Formøde
 • Workshop
 • Rapport

Neden for er eksempler på, hvad et helt generelt indhold kunne være ved de enkelte elementer.

Formøde
Formødet har til formål at indsamle information om virksomheden og den omverden den befinder sig. FCG Global Goals er efter formødet klædt på til workshoppen, og har input til agendaen. Vi forholder os ikke til informationen. Det sker på selve workshoppen. Formødet tager ca. en time, og vi har i forvejen forberedt en række spørgsmål til virksomheden.

Det vi kan spørge ind til på formødet kan fx være:

Virksomheden

 • Forretningsmål
 • Ydelser/produkter
 • Hvad gør virksomheden i dag omkring CSR, bæredygtighed mv.
 • Hvilke værdier knytter sig til brandet
 • Hvilke styrker og udfordringer (pains) står virksomheden med
 • Har virksomheden relevante analyser, fx kunde-, omdømme- eller medarbejderanalyser

Markedet

 • Hvilket marked befinder virksomheden sig på
 • I hvilken retning går markedet, specielt når det gælder FN´s Verdensmål, bæredygtighed mv.
 • I hvilken retning bevæger kundernes valgkriterier sig.

Konkurrenterne

 • Hvordan arbejder de nærmeste konkurrenter med FN´s Verdensmål, bæredygtighed mv.
 • Eventuelle trusler
 • Hvad adskiller virksomheden fra konkurrenterne

Vi skal blot have en fornemmelse af ovennævnte, dvs. hints. Der gås i dybden på selve workshoppen. Jo flere informationer vi kan trække ud af virksomheden på formødet, jo mere værdi kan vi tilføre workshoppen.

Workshop
På workshoppen er vi i proces-mode. Dvs. at vi ud fra de informationer vi fik på formødet, diskussioner på workshoppen samt de øvelser der gås igennem, når frem til en række erkendelser og statements.

Workshoppen skræddersys til pågældende virksomhed i relation til branche, størrelse, marked, formøde mv.

Varigheden af workshoppen holdes på en halv dag, bl.a. fordi seancen skal have et forløb, hvor indlæg, øvelser mv. ikke bliver for lange. Vi skal sikre effektivitet og fokus. 

Processen vi skal igennem på workshoppen kunne fx have nedenstående indhold.

 • Dagens formål. Hvad skal der komme ud af dagen
 • Grundig gennemgang af FN´s Verdensmål
 • Virksomheden (på basis af formøde)
 • Marked (på basis af formøde)
 • Konkurrencesituation (på basis af formøde)
 • Valg af Verdensmål
 • Forventningsafstemning/ambitionsniveau
 • Afdækning af og behov for kompetencer. Hvad har virksomheden og hvad mangler
 • Opsummering

Rapporten
Efter workshoppen udarbejdes en rapport, hvis hovedformål er at få ført virksomheden ind i den egentlige proces, dvs. hvordan den skal arbejde strategisk over tid med Verdensmålene. Rapporten præsenteres på et møde med virksomhedens ledelse, hvor man samtidig bliver enige om det videre forløb.

Hovedindholdet i rapporten kunne være:

 • Opsummering af dagen
 • Kommentarer
 • Konklusioner
 • Anbefalinger
 • Budget

Workshop 2

Der er flere forskelle i forhold til Workshop 1. bl.a. at vi her har op til 5 virksomheder som deltagere på én og samme workshop. Helst ikke konkurrerende virksomheder. 

Der er ikke noget formøde. I stedet forbereder vi os så godt som muligt via hjemmesider mv. samt oplysninger vi kan få ved at ringe til den enkelte virksomhed.

Selve indholdet i workshoppen er i princippet det samme som i version 1, dog med en vis forenkling.
Der udarbejdes efter workshoppen en afrapportering som ved type 1, dog mere kortfattet og med fokus på anbefaling af de tiltag, der bør eksekveres inden for en given tidsramme, fx et år.

Der opfordres også til, at de virksomheder, der har deltaget i samme workshop, danner netværk med hinanden og evt. samles med jævne mellemrum for at dele erfaringer og motiverer hinanden til at komme videre.

Få taget temperaturen

Hvad gør man godt. Hvad gør man skidt. Hvad gør man slet ikke. Hvad bør man gøre. Sandheden kan være ”ilde hørt”, men ofte kan det være en øjenåbner at få kompetente personer uden for virksomheden til at skyde fra hoften.

De eksterne deltagere, der skal ytre sig om virksomheden, forberedes grundigt omkring forhold som:

 • Produkter
 • Marked
 • Konkurrenceforhold
 • Nuværende aktiviteter om fx bæredygtighed, CSR aktiviteter mv.

I seancen, der varer et par timer, deltager ud over vores unge team udvalgte medarbejdere fra virksomheden herunder ledelsen eller en repræsentant herfra.
Seancen kan afsluttes på to måder. Den ene er, at deltagerne fra virksomheden går derfra med notater, som kan resultere i relevante, nye aktiviteter i virksomheden.

En anden måde at benytte seancen på er, at den optages på video. FCG Global Goals går materialet igennem, og på baggrund heraf udarbejdes en rapport med anbefalinger til, hvilken strategi der bør fastlægges og aktiviteter, der bør igangsættes. Der kan evt. udarbejdes et budget. 

Klippekort

FCG Global Goals tilbyder en klippekortsordning, hvor den enkelte virksomhed fx betaler kr. 5.000 pr. måned eller 15.000 i kvartalet. For det beløb får virksomheden en række møder, fx hvert kvartal, hvor vi evaluerer sidste periode, og hvor vi planlægger næste periode med rådgivning og anbefaler de aktiviteter, der skal eksekveres i næste periode. På den måde får virksomheden en professionel rådgivning, og hvor det omkostningsoptimale ligger i, at virksomheden selv skal udføre arbejdet.

Individuel coaching

Der indføres afgifter på CO2-udledning. Ny lovgivning om bl.a. bestyrelsesansvar er på vej, fire ud af ti forbrugere vil gerne have, at virksomheder kommunikerer om deres indsats inden for bæredygtighed og Verdensmål. Og Verdensmålene har aldrig været mere kendte i den danske befolkning end nu.

Så måske er det nu, at du og din virksomhed eller organisation skal afse tid til 2-3 timers coaching med Steen M. Andersen, som udover stor erfaring med Verdensmål og bæredygtighed også er certificeret Executive Coach.

Sammen finder vi ud, hvad der er vigtigt for dig og den virksomhed, du repræsenterer. Du får konkret viden, tips til arbejdet, erfaring med hvad der virker og ikke virker m.m. Kort sagt bliver du hurtigt klædt på til at kunne tage fat på arbejdet på et område, der er af afgørende betydning, men som du måske ikke føler dig helt hjemme i – alt sammen med udgangspunkt i netop dig og de udfordringer og muligheder, der gælder for netop dig.

CO2

Det er nu man skal begynde at tænke på, hvordan man kan styre sin udledning af drivhusgasser. Det er der flere årsager til:

 • Der kommer snart en afgift på CO2 udledning
 • Skærpede krav fra myndigheder
 • Skærpede krav fra kunder, offentlige som private

FCG Global Goals er certificeret gennem Greenhouse Gas Institute til at lave CO2 beregninger. Vi kan bl.a. hjælpe med:

 • Hvor meget CO2 udleder virksomheden
 • Hvordan opgøres udledning af drivhusgasser
 • Hvordan sætter virksomheden grænser for udledning
 • Hvor kommer udledningen fra
 • Fastsættelse af mål for reduktion af drivhusgasser
 • Udarbejdelse af CO2-rapport
 • Hvordan kommer virksomheden videre

Få en nærmere gennemgang af ovennævnte og hvordan du kommer i gang. Kontakt FCG Global Goals.

Gør-det-selv guide

FCG Global Goals giver dig her en hjælpende hånd, hvis du selv har mod på at arbejde med FN´s Verdensmål i virksomheden. Nedenfor følger en liste over de tanker, man skal igennem for at komme rigtigt i gang eller videre med FN´s Verdensmål.

FN's Verdensmål
Sæt jer grundigt ind i, hvad FN´s Verdensmål er. Vær opmærksom på, at der også er nogle delmål, som i høj grad kan tjene som inspiration. Den information, der er behov for, kan i store træk findes på nettet.

Virksomheden
Enhver virksomhed er naturligvis klar over, hvilke ydelser den leverer. Vær opmærksom på, at det ikke kun er virksomheder, der slipper CO2 ud, der kan arbejde med FN´s Verdensmål. Som du har set ved gennemgangen af Verdensmålene, handler det om meget mere end miljø. Der er derfor også noget at gøre godt med, hvis man f.eks. er en advokat- eller revisionsvirksomhed.
Se på, hvad virksomheden i dag laver omkring CSR, bæredygtighed mv. Måske kan noget af det passes ind under Verdensmålene.
Hvilke styrker og udfordringer (pains) står virksomheden med. Måske kan der her findes inspiration.

Markedet
Tænk over hvilket marked virksomheden befinder sig på. I hvilken retning går markedet, specielt når det gælder FN´s Verdensmål, bæredygtighed, moral mv. I hvilken retning bevæger kundernes valgkriterier sig. Er der lovgivning på vej, som gør, at virksomheden pludselig taber markedsdele, fx hvis man har offentlige kunder. 

Konkurrenterne
Hvordan arbejder de nærmeste konkurrenter med FN´s Verdensmål, bæredygtighed mv. Er virksomheden foran eller bagud i forhold til konkurrenterne.

Hvorfor arbejde med Verdensmålene
Hvad er virksomhedens og ikke mindst medarbejdernes bevæggrunde for at arbejde med Verdensmålene.

Forstå jeres indvirkning (impact)
I forbindelse med diskussionen om Verdensmålene, kan det være nyttigt at have med, hvilken virkning valg af Verdensmål har på bundlinje, marked, konkurrencesituation, medarbejdertilfredshed osv.

Valg af Verdensmål 
I er nu nået frem til at blive mere konkrete omkring valg af mål. Man bør ikke vælge for mange mål, fordi det let kan blive uoverskueligt, og man kommer ikke rigtig til bunds i de enkelte mål. Hellere færre mål, hvor man så går grundigere til værks, måske mellem 2 og 4 mål. Man kan altid tilvælge flere på et senere tidspunkt. Det kan også være en fordel at have virksomhedens DNA på det rene, når man taler Verdensmål. Der må gerne være en kobling eller rød tråd mellem virksomheden og de valgte mål.

Afdækning af og behov for kompetencer
Forskellige Verdensmål kræver forskellige kompetencer. Hvad har virksomheden, og hvad mangler den. Eller sagt på de anden måde: Hvad kan man håndtere internt, og hvad skal man købe eksternt. Drejer det sig om mål vedrørende CO2 udslip, skal man muligvis tilføre tekniske kompetencer, så man kan dokumentere en reduktion. Det kan også være, at man må købe timer ude af huset for at få gang i processen med implementering af Verdensmålene.

Forventningsafstemning og ambitionsniveau
Det er nødvendigt at afstemme ambitionsniveauet internt i virksomheden, så man kan afse og tilføre de ressourcer, der er nødvendige for at nå de mål, man har sat sig. Det drejer sig om mandetimer internt. Det drejer sig om tilkøb ude fra, og det drejer sig om at få afsat et budget.

Organisation
Erfaringen viser, at arbejdet med Verdensmålene forholdsvis hurtigt skal godkendes i virksomhedens direktion. Det gælder også et budget.
Hvis man arbejder i en stabsfunktion og har fået til opgave ”at se lidt på Verdensmålene”, bør man hurtigst muligt få udarbejdet et projekt med tilhørende budget, som godkendes af ledelsen.

Next step
Når virksomheden har været ovennævnte punkter igennem, er det en god idé at få det skrevet det sammen samt lave en ppt-præsentation heraf, så man kan få et feed-back fra relevante afdelinger og medarbejdere. Herefter udarbejdes en projektplan for et år.
Hvis der er behov for det, kan virksomheden få FCG Global Goals til at facilitere en skræddersyet workshop, der fx tager virksomheden gennem ovennævnte punkter. Efter workshoppen udarbejdes en rapport med anbefalinger samt et budget.

Det kan du høre nærmere om ved at skrive til Steen M. Andersen: steen.andersen@fcgglobalgoals.dk eller Keld Ravn: keld.ravn@fcgglobalgoals.dk

Kontakt os også gerne, hvis du går i stå undervejs.